Bystřice nad Pernštejnem

Město Bystřice nad Pernštejnem se nachází asi 50 km severozápadně od Brna. Administrativně patří do okresu Žďár nad Sázavou a do kraje Vysočina. Je střediskem mikroregionu Bystřicko. Aktuálně má město 8 314 obyvatel, katastrální rozloha činí 5 308 ha. Jméno města se odvíjí od bystřiny, ve starých pramenech jmenované Říčka, místními obyvateli i kronikáři nazývané Bystřička. V dnešních mapách Bystřice. Dnes je Bystřice nad Pernštejnem moderním městem s rozsáhlou sítí prodejen, restaurací, služeb a také škol. Bystřice nad Pernštejnem skrývá ve svých zdech celou řadu zajímavých památek, především stavebních a výtvarných.

Obec: 
 
00:00
Bystřice nad Pernštejnem

Historie města Bystřice nad Pernštejnem

Jméno města se odvíjí od bystřiny, ve starých pramenech jmenované Říčka, místními obyvateli i kronikáři nazývané Bystřička. V dnešních mapách Bystřice.

Již v pravěku se objevil člověk také na dnešním Bystřicku. Dokazují to některé nálezy. Kamenná sekerka z mladší doby kamenné se našla třeba u Velkých Janovic, Bratrušína, Pernštejnských Janovic, ve Strážku i u Dvořišť. Ze Štěpánova pochází neolitický pazourkový čepelovitý nástroj. V Branišově se našla krásná bronzová sekyrka se žlábkem mohylové kultury (2 000 let př. n. l.). Přímo na katastru Bystřice se našlo vysoké kýlové škrabadlo staré asi 25 000 let, malé pravěké střípky a další podobné nálezy.

Ve 13. století páni z Medlova během osídlování jihovýchodní části Vysočiny založili své správní středisko na bystré vodě, kde se zrychloval proud říčky a kde byl ještě vhodný přechod přes její tok. Nazvali je Bystřicí. Jen na Moravě máme sedm takových Bystřic, které byly založeny vesměs na horním toku dravé říčky. Podle listiny z roku 1238, zachované v opisu z konce 13. století, stál v této naší Bystřici kostel náležící ke klášteru v Doubravníku.Ve výhodné poloze byla osada založena ve 13. století jako správní středisko šlechtickým rodem erbu zubří hlavy, pány z Medlova, později z Pernštejna. Pravděpodobně před rokem 1238 vznikl zdejší farní kostel. Zasvěcení sv. Vavřinci je ve 13. století typické právě pro osady zřizované jako místní střediska v době rané kolonizace.

Nejstarší minulostí města se zabývalo mnoho badatelů. Třeba Jaroslav Teplý, jenž některé své úvahy zanesl do městské kroniky. Staré Město (rovná se staré místo) je podle něj shlukovou osadou, kdežto náměstí má dodnes půdorys ulicové osady, která se rozšiřuje v tržiště lichoběžníkového tvaru podle vidlice cest, na nichž osídlení vzniklo. Jestliže západní část dnešního náměstí byla osídlena ve 13. století, bylo Staré Město místem ještě starším, podle dr. Teplého tu mohlo jít o osídlení až z přelomu 11. a 12. století. V rané fázi kolonizace stával kostel často na okraji vesnice na vyvýšenině, ostrožně nebo náplavové terase. A právě tak je situován bystřický kostel vůči Starému Městu. Podle dr. Štarhy bylo nejstarší osídlení také na dnešním Starém Městě, mělo spíše venkovský ráz, datoval jej však až do 13. století. Pak by ovšem novější osídlení nad kostelem mohlo vyrůst až za markraběte Jana Jindřicha těsně po polovině 14. století. Významným městečkem, de facto vlastně už malým městem, se stala Bystřice před rokem 1348. V té době také přešla do majetku moravských markrabat, a proto se objevil na pečeti jejich znak. Jan Jindřich dal zřejmě postavit větší kostel a ve svahu založil náměstí trojúhelníkového tvaru.

Z několika majetkových převodů ve 14. století vyplývá, že Bystřice už opravdu byla hospodářským, správním a obchodním centrem okolních vsí pernštejnského panství. V brněnských zemských deskách (založeny 1348) se hned druhý zápis týká naší Bystřice, poprvé označené jako městečko, Zubštejna a okolních vesnic. Jimram z Kamene prodal podle tohoto zápisu se svými syny Filipem, Atlušem, Vojtěchem a Onšem majetek příslušející k hradu Kameni v městečku Bystřici a okolních vsích Ješkovi a Benešovi z Boskovic. K převodu však mohlo dojít už v 1. polovině 30. let 14. století. Jednalo se o majetek ve Štěpánově, mlýn v Olešničce, zboží v městečku Bystřici, v Domaníně, Švařci, Rovečném, Pičulíně, Polomi, Zubří, Pohledci, Čtyřech Studních (míněny dnešní Studnice), Rokytně, Medlově, Milasíně, Lesoňovicích a v Blažkově. Hrad Kámen (Zubštejn) byl tehdy rozbořený.Městečko však bylo rozděleno mezi více majitelů, zboží zde měl i Tas z Tasova. Ale i jeho díl získali páni z Boskovic. Za nich se stala část Bystřice součástí panství pyšoleckého. Hrad Pyšolec získali Boskovicové od Pernštejnů a celé toto panství je jmenováno v listině z roku 1358, kdy došlo ke směně s markrabětem Janem. O dva roky později se pyšolecké zboží vrátilo Ješkovi z Boskovic.

Ale už v roce 1384 dal markrabě Jošt Heroltovi z Kunštátu za jeho služby na čas jeho života (tedy zastavil) hrad Pyšolec, městečko Bystřici a vsi Albrechtice, Bratrušín, Vír, Švařec, Rožnou, Jabloňov, Pičulín, Bohuňov, Rovečné, Chudobín, Polom, Studnice, Rokytno, Heraltice (Herálec), Lhotu, Pohledec, Zubří, Tresné, Koroužné a Olešničku. A Jan z Křižanova získal v roce 1377 panství zubštejnské, k němuž tehdy náležely pouze vesnice Pivonice, Vrtěžíř, Lesoňovice, Štěpánov a část Koroužného.

Následující války mezi moravskými markrabaty a později i války husitské nepřály rozvoji Bystřice. Městečko bylo rozděleno mezi několik majitelů, kteří mezi sebou vedli věčné spory. Počátkem 15. století měla Bystřice dva zástavní pány, Kunštáty a Pernštejny. Druzí jmenovaní se stali v husitské době skutečnými pány Bystřice a přičinili se o její velký rozmach.

Tehdy už byly položeny základy městské správy, v jejímž čele stál rychtář a konšelé. K roku 1412 známe jmenovitě rychtáře Klimeše, jenž i s bratranci koupil 29. června 1412 od Viléma z Pernštejna a jeho syna Štěpána louku od Aueršperka.

Dne 11. listopadu 1403 uděluje Bystřici Vilém z Pernštejna se synem Štěpánem právo odúmrti, tedy právo poddaných svobodně odkazovat svůj majetek. Tato svoboda přivedla do Bystřice nové obyvatele a byla podnětem pro růst řemesel a obchodu. Listina z roku 1403 je nejstarší z dnes dochovaných listin vztahujících se k bystřické historii. V archivu zachovaná bystřická „nová“ registra vznikla kolem roku 1500. Nejstarší bystřická matrika začíná rokem 1624, ale zachovala se jen ve zlomcích. V roce 1628 byla založena gruntovní kniha, kterou písař Pavel Nigrin vyzdobil bystřickým znakem a ještě jej popsal českými verši. Podobným vyobrazením je dodnes vyzdobena tzv. erbovní místnost městského muzea, dříve zřejmě zasedací místnost pro městské představené.

Městečkem byla Bystřice před rokem 1348. V té době také přešla do majetku moravských markrabat, a proto pečeti dominovala markraběcí moravská orlice. V 1. polovině 15. století připadlo bystřické panství do dědičného užívání Pernštejnům, od nichž získalo některá privilegia, a městečko se nebývale rozvíjelo.

V době předhusitské získala Bystřice i hrdelní právo. Zdejší konšelé směli odsoudit provinilce i k nejvyššímu trestu, trestu smrti. Exekuci vykonával kat z Poličky.Bystřici a okolní panství získali Pernštejnové v roce 1446 do dědičného užívání. V roce 1456 král Ladislav potvrdil právo výročních trhů o sv. Ludmile a v roce 1477 se připomínají trhy o sv. Jiří a sv. Václavu. V roce 1495 dostali Bystřičtí od Viléma II. a Vratislava z Pernštejna dvůr u města a na dosavadním farním dvoře si mohli stavět domy. V roce 1500 osvobodil Vilém II. z Pernštejna Bystřici od povinnosti čepovat panské víno (mohli je tedy už prodávat ve vlastní režii) a v roce 1515 od bezplatného vožení panských ryb, takže napříště dostali za práci zaplaceno. V roce 1541 povolil Jan z Pernštejna svobodný dovoz potravin do města a změnil naturální dávku ovsa za stálý roční plat. V obou privilegiích označil Bystřici městem. V roce 1570 vydal Vratislav z Pernštejna řád vaření piva. Když však přebíral v roce 1561 panství, vytýkal Bystřickým, že špatně pečují o správu obce a špatně hospodaří.

Bystřice byla 11. dubna 1580 na přímluvu Vratislava z Pernštejna povýšena císařem Rudolfem II. na město. Od té doby má ve znaku půlku zubří hlavy a půlku rozkřídleného černého orla ve zlatém poli. Bystřice se stala důležitým výrobcem sukna, městu však ublížila řada velkých požárů, největší snad v letech 1585, 1666 a především 1841, kdy shořelo 116 domů s hospodářskými budovami, dva panské domy, kostel, radnice, pivovar a 62 plných stodol.

První zmínka o radnici je z roku 1493. Budova radnice na náměstí byla do dnešní podoby přestavěna v roce 1808. Dnes v ní sídlí Městské muzeum.

Od poloviny 19. století vládl i v Bystřici čilý kulturní a společenský ruch. Fungovaly zde dva čtenářsko–pěvecké spolky: Věnava (1865) a Beseda (1869), aktivní byl sbor dobrovolných hasičů (1875), ale i řemeslnický spolek Vratislav (1891), Okrašlovací spolek (1882), Sokol (1898), Orel (1922), veřejná knihovna (zřízena 1920). Do poloviny 50. let 20. století pořádali místní ochotníci pravidelná divadelní představení, celostátně  velice úspěšný byl v 60. a 70. letech minulého století smíšený pěvecký sbor Vysočina.

Naše Bystřice se dříve označovala jako blíž hradu Pernštýna či Pernštýnská. Od roku 1881 zněl úřední název Bystřice nad Pernštýnem, od roku 1925 pak definitivně Bystřice nad Pernštejnem. Pod tímto názvem bylo uvedeno naše město 10. května 1925 v Úředním věstníku.

Podmínky pro novodobý rozvoj Bystřice byly vytvořeny především zavedením železnice v červnu 1905 a pak rozmachem důlního průmyslu v blízkém okolí od konce 50. let 20. století.V letech 1949–1960 byla Bystřice okresním městem, do působnosti ONV spadalo původně 93 obcí. Rozvíjela se bytová výstavba, vznikla dvě sídliště, poliklinika, nové školy, úřady a obchody.

Současnost města

Dnes je Bystřice nad Pernštejnem moderním městem s rozsáhlou sítí prodejen, restaurací, služeb a také škol. Její sportovní vybavenost jí mohou závidět mnohem větší města. A protože zde nechybí stavební památky a hned za hranicemi města čeká návštěvníka nádherná příroda, stává se z Bystřice atraktivní cíl k dovolené, rekreaci, výletům.

Město je přirozeným střediskem kulturního a společenského života oblasti. Vzdělávání zde slouží 9 školských zařízení. V současné době dochází k útlumu těžby uranové rudy, a proto město podporuje vznik nových pracovních příležitostí, především v průmyslové zóně, kde již funguje několik nových podniků. Investorům jsou k dispozici i další pozemky s potřebnou infrastrukturou.

V uplynulé dekádě bylo ve městě zrealizováno několik velkých investic. Jedná se zejména o moderní kotelnu na biomasu, která zásobuje teplem většinu města, modernizovanou čistírnu odpadních vod, nový sportovní areál zahrnující mimo jiné víceúčelovou sportovní halu a venkovní vyhřívané koupaliště, zimní stadion a Centrum EDEN.

Bystřice nad Pernštejnem připravuje nejrůznější kulturní akce především v prostorách kulturního domu a městského muzea. Z neoblíbenějších akcí uveďme alespoň Let čarodějnic městem (30. dubna), přehlídku dětských pěveckých sborů Zpíváš, zpívám, zpíváme (květen), turistický pochod „Za krásami Vysočiny” (květen), Mezinárodní hudební festival Concentus Moraviae (červen), tradiční Vavřineckou pouť v srpnu či bystřické hody s májí v říjnu. V Bystřice je k dispozici moderní knihovna a pracuje zde dům dětí a mládeže. Více na http:/www.sweb.cz/ddmbynp.

Město se pyšní dvěma fotbalovými hřišti a jedním víceúčelovým s umělým trávníkem, tenisovými a volejbalovými kurty, hřištěm na beach volejbal, lyžařským vlekem a především víceúčelovou sportovní halou, v níž lze využít bazén, horolezeckou stěnu, posilovnu, masáže, hřiště na basketbal, squash, bowling a kuželky a ještě se tu občerstvit. Venkovní koupaliště má tři bazény, z toho jeden se slanou vodou. Více na www.arealsportu.cz.

Doslova za humny našeho města leží celá řada atraktivních dominant, které lze navštívit během autoturistiky, ale i na kole a pěšky. Kouzlo dávného středověku se pojí s půvabem nádherné přírody při vycházce na nedaleké hrady Zubštejn, Pyšolec a Aueršperk. Kontrastem na vás zapůsobí návštěva moderního sportovně rehabilitačního areálu a rozhledny (z roku 2002) v Karasíně a k tomu prastarého kamenného kostelíku v sousedním Vítochově. Kostel je tradicí spojován s působením sv. Metoděje a nejcennějšími památkami jsou kamenná křtitelnice z pol. 13. st., bývalý kamenný oltář a fresky zřejmě z l. 1330 – 1340.

Cyklisté se mohou vydat k velkolepé zřícenině hradu v Dalečíně a odtud po Svratecké vodohospodářské naučné stezce do Víru, jenž se nesmazatelně zapsal do rozvoje turistiky v našem kraji už v 19. století. Výlet do Zvole a do nedalekého Westernového městečka Šiklův mlýn v sobě snoubí krásu Santiniho architektury a Divokého západu.

Památky

Bystřice nad Pernštejnem skrývá ve svých zdech celou řadu zajímavých památek, především stavebních a výtvarných. Farní kostel Sv. Vavřince dominuje spodní části náměstí a od 13. století prošel mnoha přestavbami do dnešní pozdně barokní podoby. Pozoruhodností mobiliáře je např. adorující socha sv. Jana Nepomuckého. Na náměstí lze spatřit několik památkově chráněných domů, ale i kašnu (1845) s plastikami sv. Cyrila a Metoděje (1892), sloup se sochou Panny Marie (1727) a čtyřmi patrony města na podstavci (svatí Jan Nepomucký, Vavřinec, Šebestián a Florián), pískovcový kříž s Pietou (1881).Sochu T.G.Masaryka před Základní školou TGM vytvořil Vincenc Makovský a traduje se o ní, že je Masarykovou nejkrásnější sochou vůbec. Už třikrát byla z politických důvodů z podstavce odstraněna (v letech 1940, 1961 a 1984), pokaždé se však vrátila zpět! Městské muzeum Bystřice n. P. sídlí v bývalé radnici. Letopočet 1809 na fasádě dokládá dobu vzniku radnice po spojení dvou starších budov.Pozoruhodnou stavbou je i hřbitovní pozdně gotický kostel sv. Trojice (1614-1615) s některými renezančními prvky, jenž původně patřil evangelíkům. Barokní kaple sv. Anny vznikla v roce 1749. K prohlídce bystřických soch můžete využít fundovaného průvodce "Sochy v Bystřici nad Pernštejnem".

Areál sportu a kultury
Adresa:
Dr. Veselého 754, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Bystřicko - místo, kde můžete být sami

Bystřice nad Pernštejnem  a okolí je stvořeno pro lidi vyhledávající  samotu a klid. Oproti cyklisty zaplavené Šumavě a nebo turisticky přetíženému Lednicko-valtickému areálu tady mohou milovníci nerušené dovolené najít svůj ráj. Pokud patříte mezi ty, kteří se rádi celý den toulají krajinou bez davů lidí v zádech a milujete lokální historii a gastronomii, pak nasměřujte svoji cestu na Vysočinu!Kvalitu zdejší turistické nabídky v minulosti ocenila i soutěž European Destination of Excellence, která hodnotí originální pojetí cestovního ruchu. "Myslím, že to, co náš region charakterizuje, je voda. Kolem řek a říček na Bystřicku vedou stovky kilometrů turistických a cyklistických stezek a můžete se tu koupat v čistých přírodních nádržích. Zažijete tu prázdniny vašeho dětství s veškerým zázemím moderního cestovního ruchu", říka starosta Karel Pačiska

Pátrání po místní historii a zajímavých cílech ocení praktická sada turistických letáčků, které zdarma poskytuje Turistické informační centrum v Bystřici. Každý je věnovaný jiné vesnici a díky tomu se dozvíte o malebných roubenkách v Ubušínku o smírčích kamenech nebo přírodních zajímavostech.Jedním z nejpůsobivějších míst v okolí Bystřice nad Pernštejnem je určitě návrší s kostelíkem sv. Michaela archanděla ve Vítochově. Zajímavý je svou podobou, protože díky tomu, že je vystaven z místního lomového kamene, připomíná spíše středověkou tvrz. "Patří mezi nejstarší kostely na celé Moravě, stále je tu velmi cenná románská křtitelnice z poloviny 13. století. Ta sem byla pravděpodobně přenesena z bystřického kostela a je vytesána z místního mramoru. Výhledy od kostelíka vezmou dech každému patriotovi. Jsou to místa, kde Vysočina nabírá dech, jak psal básník František Halas," popsal okolí Vítochova starosta.Dokonalá síť turistických stezek vás provede mezi pastvinami, loukami plných bylin a regionálních farem. Na své si rozhodně přijdou i milovníci regionální gastronomie. Mezi největší lákadla patří Mitrovský dvůr v Mitrově s vlastní prodejnou masa a výbornou restaurací nebo rodinná ekofarma Konvalinka, kde si zájemci mohou také koupit maso z býků chovaných na pastvinách pod širou oblohou. Přímo v Bystřici pak zejména rodiny s dětmi ocení ekologické vzdělávací středisko Eden s malou zoo domácích zvířat, ukázkami řemesel a pravidelnými gastroakcemi.Jako v románu se budete cítit při návštěvě zřícenin v okolí Bystřice. Těch tu najdete hned několik. Aueršperk kousek pod Dvořištěmi, Zubštejn u Pivonic nebo Pyšolec nadpřehradou Vír. Houbaři a bylináři jistě ocení čistou přírodu nezasaženou průmyslem a velkými dopravními stavbami.

Kliknutím na libovolný obrázek jej otevřete v galerii zvětšený. Prohlížení pak můžete ovládat klávesnicí, myší nebo dotykem.

Oblíbené trasy regionu

Pelhřimov

O tom, že je Pelhřimov městem rekordů, ví asi každý. O tom, že Pelhřimov je ideální učebnicí pro milovníky historie a architektury, už ví možná jen každý druhý. A o tom, že je Pelhřimov i skvělým místem pro cykloturistiku, vás přesvědčí dnešní Cyklotoulky.

Třebíč

Při dnešních Cyklotoulkách se podíváme do města, které má na seznamu UNESCO hned dva zářezy, zajedeme si obhlédnout jedny z nejsevernějších moravských vinic a na závěr navštívíme zajímavý přírodní park. Vítejte v podhůří Českomoravské vysočiny, vítejte v Třebíči.