Trnavský kraj

Skalica

Skalica

K starobylým slovenským mestám, ktoré sa v uplynulých storočiach hrdili prívlastkom slobodné kráľovské mesto, patrí i Skalica, mesto na hraniciach s Českou republikou. Jeho história je dlhá a bohatá. Striedali sa v nej obdobia budovania, rozmachu a rozkvetu s tými, ktoré boli poznačené vojnami, povstaniami, rabovaním a ničením, epidémiami či živelnými pohromami. Z viacerých hľadísk má Skalica na historickej, ale i súčasnej mape Slovenska významné postavenie.

Dunajská Streda

Dunajská Streda

Prírodovedné pramene uvádzajú o Žitnom ostrove nasledovné:
„Žitný ostrov je územie, ktoré je ohraničené hlavným tokom rieky Dunaj a jeho ľavostrannou vetvou, riekou Malý Dunaj. Rozprestiera sa na území od Bratislavy po Komárno. Tvarom pripomína úzky ostrov.
Pôvodné územie tvorili väčšie - menšie ostrovné celky, ktoré vznikli z nánosov štrku a piesku, ktoré sem prinášala voda. Stred a juh ostrova tvorili močariská a bahniská. Tieto územia nebolo možné hospodársky využívať a zveľaďovať.
V najstaršom období bolo územím bez povodní iba územie pomerne veľkej hornej západnej štvrtiny ostrova, ktoré bolo vytvorené v hrubších nánosov štrku. Jemný piesok, ktorý sa stal nosným prvkom úrodnej pôdy, sa ukladal v strednej a východnej časti ostrova . V strede ostrova vznikla usadlosť, z ktorej vznikla Dunajská Streda.“

Reklama